فروش نشاء توت فرنگی

انتخاب نشاء مرغوب و نژاد مساعد با شرایط محیطی و منطقه پرورش ، و بهره گیری از برنامه های صحیح تغذیه ، عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در تولید میوه مرغوبتر و بهره وری بهینه و در نهایت توجیه اقتصادی مطلوبتر برای پروش دهنده توت فرنگی خواهد بود.

ایمن بذر شهر، پرورش دهنده و ارائه کننده مرغوبترین نشاء و رانر توت فرنگی کاماروسا بر بستر خاکی مزرعه سرخ میباشد و آماده عرضه محصول درجه 1 به مشتریان خود میباشد.

قابلیت و امکان بازدید از مزرعه در همه مراحل کشت و برداشت برای خریداران محترم وجود دارد.